Информация за учениците в начален етап


Образователно –възпитателния процес в начален етап на основна образователна степен се организира и провежда в съответствие с ДОИ. В училището са създадени много добри условия за осъществяване на образованието и възпитанието на учениците от начален етап. Ученическите постижения се оценяват според изизскванията на системата на оценяване.

Материалната база е в отлично състояние, навсякъде е озеленено. Поставена е нова PVC дограма, санирана е цялостно сградата. В стаите е топло и уютно. Всяка от тях разполага с модерно оборудване, телевизор, DVD. Оформени са различни кътове с ученически произведения, които създават комфортни условия за работа. Добро впечатление правят дидактическите материали – плакати с цифри, букви, фигури и географски карти, както и изработени тематични табла от самите начални учители. Учениците в начален курс разполагат с физкултурен салон за провеждане на часовете си. Повечето деца обядват  в ученическия стол, след което продължават занимания в полуинтернатни групи.
  За учебната 2020/2021 в училището има 5 сформирани самостоятелни паралелки от 1-ви до 4- ти клас.

За обучението и възпитанието  на учениците работят мотивирани  учители и възпитатели, които притежават необходимата образователно-квалификационна  степен и правоспособност за изпълняване на длъжността учител. Всички притежават професионално квалификационна степен и желание за усъвършенстване и повишаване на знанията в своята област.

 

 

 

 

Училищни учебни планове за учебната 2022-2023 година

Училищни учебни планове за учебната 2021-2022 година

Училищни учебни планове за учебната 2020-2021 година


условия      © 2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица      за сайта