СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица

Възложител: СУ "Св. св. Кирил и Методий"

АОП номер: 9091532

№ на ел.преписка: ООП-1-2019

Описание: "Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции“ Обособена позиция №1“ „Специализиран превоз за ученици по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 30.06.2020 г. Обособена позиция №2“ „Специализиран превоз за педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 31.12.2019 г.

Тип: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ОБЯВА

Обект на ОП: Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката
70000 лв. без ДДС


Дата на публикуване
Вид на документа
Описание
изтегли докумнета
1
19.08.2019 г. 
Решение
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
2
19.08.2019 г. 
Обява
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
3
19.08.2019 г. 
Информация

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

4
19.08.2019 г. 
Документация
Информация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
5
20 август 2019 г.
Решение
Решение за оттегляне на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява номер ООП-1-2019