ПРОЕКТИ

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001
„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Златарица

проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

   Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

    В изпълнение на дейностите по проекта са сформирани две групи - „IT Палитра“ с ръководител Мария Бахарева за базови дигитални умения и Клуб „Джон Атанасов“ с ръководител Нели Райкова.


Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. ЗЛАТАРИЦА

Г Р А Ф И К   Н А  Д Е Й Н О С Т И Т Е
ПО ГРУПИ  ЗА ПЕРИОДА ЮНИ-СЕПТЕМВРИ 2019 г.