СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица

АОП номер № на ел.преписка
Описание
Тип Обект на ОПСтатус на ОП Код на ОП (CPV)Създадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
Предмет на обществената поръчка: “ДОСТАВКА на горива за МПС и доставка на течно гориво – Дизел/Газьол за отопление на СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр. Златарица, по обособени позиции за периода от януари 2015г. до декември 2016 година” Обособена позиция 1: Доставка на горива за МПС за нуждите на СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр. Златарица за периода от януари 2015г. до декември 2016 година”. Обособена позиция 2: Доставка на течно гориво – Дизел/Газьол за отопление на СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр. Златарица за периода от януари 2015г. до декември 2016 година”.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАдоставкивъзложена09132100-4;09134200-9;09135100-52014-12-10  2014-12-10 0.00
“Осигуряване на готов обяд по предварителни заявки за учениците в СОУ “Св.св.Кирил и Методий“, гр. Златарица”
ПУБЛИЧНА ПОКАНАуслугиприключила
55524000
2014-10-21 2014-10-28 17:00:002014-10-21 65800.00

9046843

9046843

“Осигуряване на готов обяд по предварителни заявки за учениците в СОУ “Св.св.Кирил и Методий“, гр. Златарица”

Публична покана

услуги

прекратена

55524000

16.10.2015

23.10.2015
до 17:00часа

16.10.2015

65950.00

9048114

9048114

“Осигуряване на готов обяд по предварителни заявки за учениците в СОУ “Св.св.Кирил и Методий“, гр. Златарица”

Публична покана

услуги

възложена

55524000

25.11.2015

04.12.2015
до 17:00часа

25.11.2015

65950.00

Ежедневна хигиенна поддръжка на СОУ "Св.св.Кирил и Методий" гр. Златарица, включваща -коридори, умивални и тоалетни, -класни стаи, канцеларии и кабинети -спортна зала, помещения на детска градина -спортни площадки и тревни площи на територията на СОУ гр. Златарица.
Публична покана
Услуги
възложена
90900000
27.01.2016г.
05/02/2016 17:00
27.01.2016г.
29500.00