СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица

АОП номер
Публикувана на 
Описание
Тип
Обект на ОП
Краен срок за подаване на оферти/заявления
Стойност без ДДС
30.01.2017 г
Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема, съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции” по Обособена позиция 1: „Специализиран превоз на ученици по утвърдена транспортна схема, съгласно утвърдени маршрути за периода от 13.02.2017г. до 30.06.2017г.” и Обособена позиция 2: Специализиран превоз за педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема, съгласно утвърдени маршрути за периода от 13.02.2017г. до 31.12.2017г.
ПУБЛИЧНА ОБЯВА
Услуги
06/02/2017 , 17:00 
(дд/мм/гггг, чч:мм)
70000 лв. без ДДС
02.10.2017 г.
Предмет на обществената поръчка: “Извършване на специализиран превоз на ученици по утвърдена транспортна схeма за учебната 2017/2018 година, съгласно маршрутни разписания". Кратко описание: предоставяне на услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, изразяваща се в извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2017/2018 година на територията на община Златарица до СУ "Св.св.Кирил и Методй" гр. Златарица по утвърдени маршрути. Автобусният превоз се осъществява всеки учебен ден, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2017/2018 година. Място за изпълнение на ОП е на територията на община Златарица.
Обява за обществена поръчка
Услуги

11/10/2017,17:00
  (дд/мм/гггг, чч:мм)

66000 лв. без ДДС
12.10.2017 г. 
Предмет на обществената поръчка: “Извършване на специализиран превоз на ученици по утвърдена транспортна схeма за учебната 2017/2018 година, съгласно маршрутни разписания". Кратко описание: предоставяне на услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, изразяваща се в извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2017/2018 година на територията на община Златарица до СУ "Св.св.Кирил и Методй" гр. Златарица по утвърдени маршрути. Автобусният превоз се осъществява всеки учебен ден, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2017/2018 година. Място за изпълнение на ОП е на територията на община Златарица. Удължаване срока на основание чл.188, ал.2 от ЗОП
Обява за обществена поръчка
Услуги
17/10/2017 , 17:00 
(дд/мм/гггг, чч:мм)
66000 лв. без ДДС