СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица

Възложител: СУ "Св. св. Кирил и Методий"

АОП номер: 9091645 / 9091792 / 9092182

Номер на обявата: ООП-2-2019

Предмет на поръчката: "Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции“ Обособена позиция №1“ „Специализиран превоз за ученици по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 30.06.2020 г. Обособена позиция №2“ „Специализиран превоз за педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 31.12.2019 г.

Тип: обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ОБЯВА

Обект на ОП: Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката
70000 лв. без ДДС


Дата на публикуване
Вид на документа
Описание
изтегли докумнета
1
21.08.2019 г.
Решение
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
2
21.08.2019 г.
Обява
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
3
21.08.2019 г.
Информация

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

4
21.08.2019 г.
Документация
Документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
5
26.08.2019г.
Разяснения
Допълнителни разяснения по посочените въпроси относно поръчката с предмет:  „Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции“
6
26.08.2019г.
Решение
Решение за удължаване на срока за събиране на оферти по обява номер 9091645 от 21.08.2019г.
7
26.08.2019г.
Информация
Информация за удължаване на срока за събиране на оферти по обява номер 9091645 от 21.08.2019г.
8
26.08.2019г.
Обява
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
9
27.08.2019г.
Отговор
Отговор на зададени въпроси
10
29.08.2019г.
Отговор
Даване на допълнителни разяснения по посочени въпроси относно поръчката с предмет:  „Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции“
11
30.08.2019г.
Отговор
Даване на допълнителни разяснения по посочени въпроси относно поръчката с предмет:  „Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции“
12
04.09.2019г.
Информация
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
13
10.09.2019г.
Протокол
Протокол за разглеждането и оценката на офертите